Menu
obec Kaliště Obec Kaliště Praha - východ
obec Kaliště, Praha - východ
rozšířené vyhledávání

Hasiči Lensedly

Sbor dobrovolných hasičů Lensedly byl založen 7. ledna 1900 v Lensedlích. Tohoto slavnostního aktu se z hostů zúčastnil starosta obce Kaliště Jan Barták, jednatel hasičské župy Posázavské Josef Kafka a velitel hasičské župy Posázavské František Strejček. Velitelem nového hasičského sboru se stal pan Václav Honc. Tolik stručně z dávné hasičské historie.

 Další informace o historii sboru se můžete dočíst na stránce www.lensedly-kaliste-poddubi.estranky.cz

Po roce 1989 došlo ke změně struktury, kdy vzniklo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH ČMS“) jako střešní organizace našeho sboru.

Jako sdružení je SH ČMS pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.

V souladu s cílem své činnosti SH ČMS pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám, a to:

a) při působení na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na jejím získávání pro aktivní členství i práci,

b) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany,

c) při plnění úkolů ochrany obyvatelstva,

d) zejména ze svých členů vyhledávat členy zásahových jednotek,

e) při předcházení požárům,

f) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí,

g) při odstraňování následků událostí.

 

Sbor dobrovolných hasičů Lensedly působí jako organizační jednotka SH ČMS a snaží se tyto body maximálně naplňovat. Jako občanské sdružení se podílí na kulturním životě v obci, snaží se pořádat různé akce pro občany i návštěvníky našich obcí. Někteří členové našeho sdružení jsou také členy výjezdové jednotky.

Mnozí si neuvědomují významný rozdíl mezi občanským sdružením Sboru dobrovolných hasičů Lensedly a výjezdovou jednotkou, správně označovanou jako jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Lensedly.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Lensedly je občanské sdružení, které se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Lensedly se řídí zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Podstatný rozdíl je v tom, že jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Lensedly je organizační složkou obce. Tedy, že výjezdová jednotka byla založena z rozhodnutí zastupitelstva obce Kaliště, na rozdíl od občanského sdružení.

Občanské sdružení SDH Lensedly disponuje svým identifikačním číslem (43751512) a podle Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska může vykonávat výdělečnou činnost. Veškeré prostředky, které jsou výdělečnou činností získány, jsou však investovány do Kulturního domu Lensedly či úprav jeho okolí a na nákup vybavení. Členové sboru vykonávají svoji činnost bezplatně a nenáleží jim za to žádná odměna.

SDH Lensedly pořádá pro občany několikrát do roka společenské akce. Jsou to především tradiční májové slavnosti, dále pak kulturní zábavy a staronově i pálení čarodějnic a přátelská nohejbalová utkání na antukovém hřišti. To vše s ohledem na finanční možnosti sboru.

SDH Lensedly je také podporován místními firmami. Jsou to zejména společnost DAVMAR, autodoprava pana Honce, prodejna paní Vaňkové, občerstvení paní Fulínové a další. Za tuto podporu moc děkujeme.

JSDHO Lensedly má také své číslo. Tímto číslem je číslo jednotky (219 144), které ji odlišuje od ostatních výjezdových jednotek v republice. Toto číslo slouží především ke komunikaci s Hasičským záchranným sborem České republiky (dále jen „HZS ČR“).

Jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) se dělí do několika kategorií a v každé této kategorii jsou kladeny jiné nároky a požadavky jak na vybavení jednotky, tak i na počet členů. Naše jednotka, tedy JSDHO Lensedly, je zařazena do kategorie nejmenších, a to JPO V.

Zde chceme také poděkovat ministrovi vnitra minulé vlády, MUDr. Ivanu Langerovi, za jedinečnou dotaci, která byla určena pouze pro JPO V. Jedná se o vůbec první podobnou dotaci, kterou nejmenší jednotky od státu obdržely. Bylo zakoupeno 5 zásahových obleků do otevřeného prostoru a 5 párů zásahové obuvi.

JSDHO Lensedly byla dlouhou dobu nefunkční. K jejímu obnovení došlo až po povodních v roce 2006, kdy po dlouhých a intenzivních diskusích převládl názor, že by naše obec Kaliště (s místními částmi Kaliště, Lensedly a Poddubí) měla být dostatečně zabezpečena pro případ mimořádných událostí lidmi, kteří prostředí obce nejlépe znají a dobře mu rozumějí. Ještě při povodních na jaře 2006 se členové SDH Lensedly účastnili pomoci spíše ze své iniciativy. Pak ale došlo k významnému obratu.

Na podzim roku 2006 po mnoha diskusích došlo za přispění obce Kaliště k zakoupení staršího funkčního zásahového automobilu CAS 25 Š 706 RTHP, který byl vyroben v roce 1970. Tento automobil zařazený jako první výjezdové vozidlo působí v naší jednotce stále a je jejím klíčovým prvkem. Poté se podařilo především za přispění obce Kaliště, ale i dalších subjektů jako je Středočeský kraj či Policie ČR, situaci významně zlepšit. Díky aktivní činnosti v oblasti zásahů jsme získali i několik dotací, které byly plně použity na nákup nové zásahové výstroje a výzbroje. Především byly zakoupeny zásahové obleky, zásahové helmy, rukavice, dýchací přístroje, hadice, proudnice a jiné důležité vybavení. Nákup dalších prostředků, které jsou nezbytně nutné pro kvalitní zásah, pokračuje. Vždy ale s přihlédnutím na finanční možnosti rozpočtu určeného pro výjezdovou jednotku v daném roce.

Velitel JSDHO Lensedly se aktivně snaží prostřednictvím obce Kaliště žádat o bezúplatné převody majetku od státu. Díky této jedinečné příležitosti se podařil bezúplatný převod vyřazeného mikrobusu VW Transporter, který ve svém volném čase a bez nároku na odměnu opravují členové SDH Lensedly, aby byl plně funkční a akceschopný. Bude zařazen na pozici druhého výjezdového automobilu a bude především využíván pro technické zásahy bez užití vody.

Od roku 2006 má za sebou naše výjezdová jednotka již několik desítek zásahů, kdy uchráněné hodnoty, tedy zachráněný majetek občanů nejen naší obce, ale i obcí v blízkém i dalekém okolí, se pohybuje v řádech milionů korun. Mezi největší zásahy, kterých se naše jednotka účastnila patří především požár chaty v Choceradech, požár lesního porostu v Černých Voděradech a Zvánovicích, dále pak požár kůlny v chatové oblasti v Kalištích, požár u rekreačního objektu v Poddubí, opakované požáry kontejnerů v Kalištích, Lensedlích a především v Poddubí nebo požár osobního automobilu v Lensedlích.

Naše jednotka se také podílela na tzv. technických zásazích jako jsou likvidace obtížného hmyzu, autonehody, odstraňovaní padlých stromů přes komunikace, odstraňování kontejnerů na tříděný odpad z řeky nebo jímání oleje.

Při většině akcí naše jednotka zasahuje sama, ale při některých jiných zásazích spolupracujeme s okolními sbory, především s JSDHO Turkovice a JSDHO Ondřejov, výjimečně s HZS ČR. Spolupráce s HZS ČR probíhá především prostřednictvím mobilního telefonu při komunikaci s operátorem Operačního a informačního střediska (OPIS) v Kolíně.

I když podle zákona náleží za činnost ve výjezdové jednotce hasiči finanční odměna, nikdy tato odměna nebyla našimi členy požadována, a tedy ani vyplacena.

Činnost SDH Lensedly i JSDHO Lensedly je velmi náročná a mnohdy i vyčerpávající. Jsme rádi, že si to občané náležitě uvědomují, naši činnost podporují a váží si jí. Je nám ctí i potěšením pomáhat svým spoluobčanům v nouzi nebo v ohrožení a při záchraně jejich majetku. Byli bychom však nejraději, kdybychom se mohli setkávat vždy jen při příjemných příležitostech. Rádi Vás přivítáme v Kulturním domě v Lensedlích na některé ze společenských akcí.

Přijďte, těšíme se na Vás.

Podrobné informace o činnosti a aktivitách lensedelských hasičů získáte na stránkách http://sdhlensedly.blog.cz/

  • 340Obyvatel
  • 14281. zmínka Kaliště
  • 13571. zmínka Lensedly

obec Kaliště
Praha - východ